J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk  
 
 
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
 
 
J�geva Veev�rk Vee näidu teatamine
J�geva Veev�rk Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk Liitumistaotlus
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks vajalikud tegevused
J�geva Veev�rk Liitumislepingu tüüptingimused
J�geva Veev�rk Tehnilised nõuded veemõõdusõlme ehitamiseks
J�geva Veev�rk Teenuslepingu tüüptingimused
J�geva Veev�rk Ilmunud kliendilehed
J�geva Veev�rk Jõgeva Veevärk OÜ liitumistasu arvutamise metoodika
 

J�geva Veev�rk


 
Kasutajatunnus:
Parool:
 


J�geva Veev�rk

Liitumistaotlus

J�geva Veev�rk
 

Digitaalsel allkirjastamisel palun jälgige, et salvestate TÄIDETUD liitumistaotluse kõige pealt OMA ARVUTISSE. Allkirjastate taotluse oma arvutis ja seejärel lisate Browse valikuga digitaalselt allkirjastatud faili ja alles seejärel vajutate nuppu saada.
Juhul, kui Te faili (täidetud taotlust) oma arvutisse ei salvesta ja eelnevalt välja toodud toimingut ei teosta, ei jõua Jõgeva Veevärgini Teie poolt täidetud liitumistaotlus, vaid tühi taotlus (puuduvad andmed ja meil ei ole võimalik tuvastada, kes taotlust on soovinud teha).

1. Liituva kinnistu aadress
Linn/Asula*
Tänav*
Maja*
2. Kinnistu omanik/valdaja
Eesnimi/Firma nimi*
Perekonnanimi*
Isikukood/Registrikood*
Linn/Asula*
Tänav*
Maja
Korter
Kontakttelefon*
E-post
3. Hoonestus
Hoone
Korruste arv
4. Liitumine
 
5. Veekasutus
keskmine ööpäevane (m3/ööp)
tunnimaksimum (m3/tunnis)
tulekustutusvesi (liitrit/sek.)
vajalik vabasurve (baari)
6. Reovee ärajuhtimine
keskmine ööpäevane (m3/ööp)
tunnimaksimum (m3/tunnis)
sademetevesi (jah/ei)
pind, millelt juhitakse ära sademetevett (m2)
7. Reovee reostusnäitajad
BHT 7(mg/l)
Hõljuvained (mg/l)
Üldlämmastik (mg/l)
Üldfosfor (mg/l)
Fenoolid (mg/l)
Naftaproduktid (mg/l)
Sulfaadid (mg/l)
Rasvad (mg/l)
*reovee reostusnäitajad esitatakse, kui tegemist on mitteelukondliku veetarbimisega (tööstus, teenindus)
8. Planeeritav liitumisaeg
Aasta
Kuu
9. Soovitav liitumispunkti asukoht
Kinnistu piiril
Mujal (täpsustada)J�geva Veev�rk  
   
 
Eesti Vee-ettev�tete Liit
Jõgeva Veevärk OÜ
Toominga 34
Jõgeva 48303
Tel +372 772 2720
Tel +372 776 2815
info@jvv.ee
J�geva Veev�rk