J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk  
 
 
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
 
 
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk Erinevad õigusaktid
J�geva Veev�rk
 

J�geva Veev�rk


 
Kasutajatunnus:
Parool:
 


J�geva Veev�rk

Erinevad õigusaktid

J�geva Veev�rk
 

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid:

https://www.riigiteataja.ee/akt/126092019002 

Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused:

https://www.riigiteataja.ee/akt/112112019006

Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus:

(https://www.riigiteataja.ee/akt/106082019008

Veehaarde sanitaarkaitseala ulatuse suurendamise nõuded ja nõuded veehaarde sanitaarkaitseala projekti kohta ning joogiveehaarde toiteala määramise kord:

(https://www.riigiteataja.ee/akt/108102019002

Haljastuses, rekultiveerimisel ja põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded:

(https://www.riigiteataja.ee/akt/106082019007

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus:

https://www.riigiteataja.ee/akt/971518

Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta:

https://www.riigiteataja.ee/akt/635567 

Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad:

https://www.riigiteataja.ee/akt/120122018012?leiaKehtiv

 

J�geva Veev�rk  
   
 
Eesti Vee-ettev�tete Liit
Jõgeva Veevärk OÜ
Toominga 34
Jõgeva 48303
Tel +372 772 2720
Tel +372 776 2815
info@jvv.ee
J�geva Veev�rk