Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk  
 
 
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
 
 
Jõgeva Veevärk Vee näidu teatamine
Jõgeva Veevärk Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk Liitumistaotlus
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks vajalikud tegevused
Jõgeva Veevärk Liitumislepingu tüüptingimused
Jõgeva Veevärk Tehnilised nõuded veemõõdusõlme ehitamiseks
Jõgeva Veevärk Teenuslepingu tüüptingimused
Jõgeva Veevärk Ilmunud kliendilehed
Jõgeva Veevärk Jõgeva Veevärk OÜ liitumistasu arvutamise metoodika
 

Jõgeva Veevärk


 
Kasutajatunnus:
Parool:
 


Jõgeva Veevärk

Liitumistaotluse esitamine

Jõgeva Veevärk
 

Jõgeva Veevärgi poolt koostatud liitumistingimused liitumistaotluse alusel on tasuline teenus vastavalt kehtestatud hinnakirjale.

Koduleht on uuendamisel, mistõttu ei toimi liitumistaotluse vorm.
Palun saatke liitumistaotluse soov e-posti aadressile info@jvv.ee koos järgneva infoga:

Liituva kinnistu aadress
Kinnistu omaniku nimi/ettevõtte nimi
Isikukood/Registrikood
Kontakttelefon
E-posti aadress
Postiaadress

Hoonestus, millega tegu (eramu, kortermaja, tootmishoone, muu)
Korruste arv

Liitumine, millega liituda soovitakse: ühisveevärgiga ja/või -kanalisatsiooniga
Veekasutus: m3/ööp
Reovee ärajuhtimine: m3/ööp
Reovee reostusnäitajad ettevõtete puhul (ühik mg/l): BHT 7, hõljuvained, üldlämmastik, üldfosfor, fenoolid, naftaproduktid, sulfaadid, rasvad

Planeeritava liitumise aeg
Soovitav liitumispunkti asukoht (kinnistu piiril; mujal, palume täpsustada)

Jõgeva Veevärk  
   
 
Eesti Vee-ettev�tete Liit
Jõgeva Veevärk OÜ
Toominga 34
Jõgeva 48303
Tel +372 772 2720
Tel +372 776 2815
info@jvv.ee
Jõgeva Veevärk