8. augustist liikus @online.ee, @hot.ee, @suhtlus.ee, @neti.ee, @estpak.ee, @solo.ee, @estnet.ee ja @vnet.ee lõpuga e-posti teenusekontode pakkuja uue omaniku kätte. Sellega seoses muutuvad eelnimetatud e-mailide teenused tasuliseks või konto kustutatakse. Et kõik kirjad ning väljastatavad arved ka tulevikus kenasti kohale jõuaks, palume kontrollida ning vajadusel uuendanda oma e-posti aadress ka meie andmebaasis.

Paljud kliendid on seda juba teinud – aitäh neile!

E-posti uuendamiseks piisab meile helistamisest või kirjutamisest. Tuletame meelde, et mistahes kontaktandmete muutusest palume alati teavitada ka Jõgeva Veevärk OÜ-d.

Hea klient!

Seoses 20.09.2023 Jõgeva linnas Vainu tn. toimunud veeavariiga on veekatkestus Vainu tn 12, 12a, 13, 14, 17, 19, Heina tn 2 ja Sõnajala tn 5 kinnistutel.

Veekatkestuse kestus on kuni avariitööde teostamiseni.

Peale seda võib esineda kõrvalekaldeid vee kvaliteedis.

Püüame avarii likvideerida võimalikult kiiresti.

Lugupidamisega,

Jõgeva Veevärk OÜ

Lugupeetud veeteenuse tarbija

Seoses Vilina pumpla avariitöödega toimub Vilina külas 08. septembril 2023 (reedel) veekatkestus kella 10.00-st kuni 17.00-ni või kuni tööde teostamiseni.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Lugupidamisega,
Jõgeva Veevärk OÜ

Hea klient,

Siimustis, Kiigemetsa tn 1 aadressil toimub reedel, 01.09.2023 veekatkestus seoses avariitöödega.

Veekatkestuse kestus on 9:00-11.00 või kuni tööde teostamiseni.

Peale seda võib esineda kõrvalekaldeid vee kvaliteedis.

Vabandame ebamugavuste pärast ja täname mõistva suhtumise eest.

Jõgeva Veevärk OÜ

Hea klient

Kuremaal toimub kolmapäeval, 16.08.2023 veekatkestus seoses Kuremaa pumplate hooldustöödega.

Veekatkestuse kestus on 9:00-12.00 või kuni tööde teostamiseni.

Peale seda võib esineda kõrvalekaldeid vee kvaliteedis.

Vabandame ebamugavuste pärast ja täname mõistva suhtumise eest.

Jõgeva Veevärk OÜ

Hea klient

 

Jõgeva linnas, Uus tn 28, Pargi tn 9, Pargi tn 11a ja Pargi tn 13a kinnistutel toimub kolmapäeval, 26.07.2023 veekatkestus seoses avariitöödega. Veekatkestuse kestus on 9:00-17.00 või kuni tööde teostamiseni.

Peale veekatkestust võib veekvaliteedis esineda kõrvalekaldeid.

 

Vabandame ebamugavuste pärast

Jõgeva Veevärk OÜ

Hea klient

 

Jõgeva linnas, Uus tn 14, Uus tn 16, Uus tn 18, Uus tn 20, Uus tn 22, Uus tn 24 ja Uus tn 26 kinnistutel toimub esmaspäeval, 24.07.2023 veekatkestus seoses avariitöödega. Veekatkestuse kestus on 12:00-17.00 või kuni tööde teostamiseni.

Avariitöid teostatakse aadressil Uus tn 24 ja Uus tn 26, Jõgeva linn.

Peale veekatkestust võib veekvaliteedis esineda kõrvalekaldeid.

Vabandame ebamugavuste pärast

Jõgeva Veevärk OÜ

Jõgeva Veevärk jätkab vee- ja kanalisatsiooniühenduste kontrolli

 

Jõgeva Veevärk OÜ annab teada, et teostame jätkuvalt vee- ja kanalisatsiooniühenduste kontrolli. Eelmise aasta jooksul tuvastati kuus ebaseaduslikku ühendust. Ebaseaduslikuks ühenduseks loetakse mistahes torustiku ühendust (ka ajutist voolikühendust) ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniga ilma liitumislepingu või teenuslepinguta ja tehnilise järelevalveta.

Kui on teada, et kinnistul võib olla tegu ebaseadusliku ühendusega, palume kliendil omaalgatuslikult Jõgeva Veevärk OÜ-ga ühendust võtta olukorra seadustamiseks. Jõgeva Veevärk OÜ esindaja tuleb kohale, fikseerib olukorra ja annab edasised juhised.

Kui info puudub seetõttu, et vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbimine toimub läbi teise kinnistu, võib tegeliku olukorra väljaselgitamiseks pöörduda samuti Jõgeva Veevärk OÜ poole.

Omaalgatusliku pöördumise korral ei rakendata ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniga ebaseaduslikult ühenduses olnud kinnistu omaniku/valdaja suhtes tavapärast sanktsiooni, mille kohaselt tuleb ühendus katkestada ning tasuda vee-ettevõttele ebaseaduslikult tarbitud puhta vee ja/või ebaseaduslikult kanaliseeritud reovee eest.

Alates 1. juulist 2023 kehtima hakanud uue ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse alusel on vee-ettevõttel õigus küsida ebaseaduslikult tarbitud teenuse eest tasu tagasiulatuvalt kuni 1 aasta ulatuses. Ebaseadusliku ühenduse korral arvutatakse teenuse tarbimise maht eeldades, et töötab kogu veetoru läbilõige ja ühendus on avatud 24 tundi ööpäevas. Kui keelatud ühenduse kasutamise tulemusel või kinnistu omaniku/valdaja muu süü korral on reostatud ühisveevärgi vesi või olid ülekoormatud ühiskanalisatsiooni rajatised, siis hüvitab kahju selle kinnistu omanik/valdaja, kus keelatud ühendus ilmsiks tuli.

Lisainfoks niipalju, et ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse alusel loetakse ühisveevärgist vee võtmine ja ühiskanalisatsiooni abil reo- ja sademevee ärajuhtimine ebaseaduslikuks, kui selleks puudub õiguslik alus või kui tegu on järgmiste rikkumistega:

  • puudub vee-ettevõtjaga vastav leping, välja arvatud juhul, kui vee-ettevõte esitab regulaarselt tarbitud vee või ärajuhitud reovee eest kliendile arveid ning klient on arved õigeaegselt tasunud;
  • torustikule, sulguritele, tuletõrjesüsteemile ning vee- või reoveemõõdusõlmele vee-ettevõtja pandud plommid on eemaldatud või rikutud, välja arvatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni eeskirjaga lubatud eemaldamised;
  • vee- või reoveearvesti taatlusmärgis on eemaldatud või rikutud;
  • kinnistu veevärgile on enne veearvestit monteeritud veevõttu võimaldav ühendus;
  • vee-ettevõtja loata toimub vaatlus- või muu kaevu kaudu reovee purgimine ühiskanalisatsiooni;
  • näitusid on moonutatud;
  • toimub muu tegevus, mis on suunatud teenuse tarbimisele selle eest määratud hinda maksmata.

 

ÜVVK seaduse  alusel on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga omavolilise liitumise, ühisveevärgist omavolilise veevõtu, ühiskanalisatsiooni abil reo-, sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee omavolilise ärajuhtimise eest võimalik karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. Kui sama teo on toime pannud juriidiline isik, karistatakse teda rahatrahviga kuni 400 000 eurot.

Jõgeva Veevärk OÜ

 

 

Kassinurmes võib 14.07.2023 esineda veekatkestusi kella 15.00-st kuni 21.00-ni.

Katkestused on seotud pumpla hooldustöödega.

 

Lugupidamisega,

Jõgeva Veevärk OÜ

Painkülas võib 11.07.2023 ajavahemikus 12-17 esineda veekatkestusi seoses avariitöödega.

Täname mõistva suhtumise eest.
Jõgeva Veevärk OÜ