Jõgeva Veevärk jätkab vee- ja kanalisatsiooniühenduste kontrolli

 

Jõgeva Veevärk OÜ annab teada, et teostame jätkuvalt vee- ja kanalisatsiooniühenduste kontrolli. Eelmise aasta jooksul tuvastati kuus ebaseaduslikku ühendust. Ebaseaduslikuks ühenduseks loetakse mistahes torustiku ühendust (ka ajutist voolikühendust) ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniga ilma liitumislepingu või teenuslepinguta ja tehnilise järelevalveta.

Kui on teada, et kinnistul võib olla tegu ebaseadusliku ühendusega, palume kliendil omaalgatuslikult Jõgeva Veevärk OÜ-ga ühendust võtta olukorra seadustamiseks. Jõgeva Veevärk OÜ esindaja tuleb kohale, fikseerib olukorra ja annab edasised juhised.

Kui info puudub seetõttu, et vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbimine toimub läbi teise kinnistu, võib tegeliku olukorra väljaselgitamiseks pöörduda samuti Jõgeva Veevärk OÜ poole.

Omaalgatusliku pöördumise korral ei rakendata ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniga ebaseaduslikult ühenduses olnud kinnistu omaniku/valdaja suhtes tavapärast sanktsiooni, mille kohaselt tuleb ühendus katkestada ning tasuda vee-ettevõttele ebaseaduslikult tarbitud puhta vee ja/või ebaseaduslikult kanaliseeritud reovee eest.

Alates 1. juulist 2023 kehtima hakanud uue ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse alusel on vee-ettevõttel õigus küsida ebaseaduslikult tarbitud teenuse eest tasu tagasiulatuvalt kuni 1 aasta ulatuses. Ebaseadusliku ühenduse korral arvutatakse teenuse tarbimise maht eeldades, et töötab kogu veetoru läbilõige ja ühendus on avatud 24 tundi ööpäevas. Kui keelatud ühenduse kasutamise tulemusel või kinnistu omaniku/valdaja muu süü korral on reostatud ühisveevärgi vesi või olid ülekoormatud ühiskanalisatsiooni rajatised, siis hüvitab kahju selle kinnistu omanik/valdaja, kus keelatud ühendus ilmsiks tuli.

Lisainfoks niipalju, et ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse alusel loetakse ühisveevärgist vee võtmine ja ühiskanalisatsiooni abil reo- ja sademevee ärajuhtimine ebaseaduslikuks, kui selleks puudub õiguslik alus või kui tegu on järgmiste rikkumistega:

  • puudub vee-ettevõtjaga vastav leping, välja arvatud juhul, kui vee-ettevõte esitab regulaarselt tarbitud vee või ärajuhitud reovee eest kliendile arveid ning klient on arved õigeaegselt tasunud;
  • torustikule, sulguritele, tuletõrjesüsteemile ning vee- või reoveemõõdusõlmele vee-ettevõtja pandud plommid on eemaldatud või rikutud, välja arvatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni eeskirjaga lubatud eemaldamised;
  • vee- või reoveearvesti taatlusmärgis on eemaldatud või rikutud;
  • kinnistu veevärgile on enne veearvestit monteeritud veevõttu võimaldav ühendus;
  • vee-ettevõtja loata toimub vaatlus- või muu kaevu kaudu reovee purgimine ühiskanalisatsiooni;
  • näitusid on moonutatud;
  • toimub muu tegevus, mis on suunatud teenuse tarbimisele selle eest määratud hinda maksmata.

 

ÜVVK seaduse  alusel on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga omavolilise liitumise, ühisveevärgist omavolilise veevõtu, ühiskanalisatsiooni abil reo-, sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee omavolilise ärajuhtimise eest võimalik karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. Kui sama teo on toime pannud juriidiline isik, karistatakse teda rahatrahviga kuni 400 000 eurot.

Jõgeva Veevärk OÜ